Tipărire 

 

În conformitate cu H.G. nr. 537/2001 cu modificările și completările ulterioare, Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională al Inspecției Muncii își desfășoară activitatea în doua domenii și anume: securitate și sănătate în muncă și relații de muncă.

Așa cum rezultă din actul de înființare, activitățile principale sunt:

• organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire profesională, precum și a cursurilor de perfecționare a pregătirii profesionale a inspectorilor de muncă și a personalului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

• perfecționarea pregătirii profesionale a personalului cu atribuții în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă din toate sectoarele economiei naționale;

• organizarea și desfășurarea unor cursuri de formare a specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

• acordarea asistenței de specialitate la elaborarea unor reglementări în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă.

• stabilirea de relații de colaborare cu instituții de formare în domeniul muncii, cu instituții similare din alte țări, cu organizații internaționale implicate în pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul muncii;

• eliberarea de diplome educaționale și certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele și cursurile organizate;

• dezvoltarea, perfecționarea și punerea la dispoziție persoanelor interesate de aplicații informatice necesare formării profesionale și educației permanente specifice domeniului relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă;

• editarea, tipărirea și comercializarea de publicații de specialitate, potrivit domeniului său de activitate;

• organizarea și întreținerea unei baze de date, precum și a unui centru de documentare;

• organizarea de manifestări științifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experiență și de informare documentară cu instituții, persoane juridice sau fizice atât din țară, cât și din străinătate în domeniile sale de competență.